Utredning

För att kunna genomföra utredningar på rätt nivå krävs en övergripande förståelse av VA-systemet. Vi har genom vår bakgrund som beställare och konsulter erfarenhet hur utredningsresultatet kan påverka projekteringsprocessen, genomförandefasen och den färdiga VA-anläggningens drift- och underhåll.

Utifrån vår erfarenhet erbjuder vi utredningar, såväl övergripande strategier som detaljutredningar som t.ex. anslutningsförhållanden för enskilda fastigheter. Utredningarna är såväl rent tekniska, som utredningar som t.ex. berör organisation, ekonomi, policy, mm. Som exempel på de typer av utredningar som vi har genomfört kan nämnas:

  • Förstudie till detaljplan med höjdsättning av exploateringsområden
  • Modellering av ledningsnät
  • Orsak till källaröversvämning
  • Behov och kostnader för överföringsledningar
  • Dagvattenhantering i stadsbyggnadsprojekt
  • Kostnadsbedömningar av alternativa utbyggnadsförslag
  • Utvidgning av verksamhetsområden
  • Saneringsplaner och ledningsförnyelse

Projektering

Väl genomförda entreprenadhandlingar kräver insikt i byggnadstekniskt utförande, hur byggprocessen fungerar och hur dess regelverk påverkar genomförandet och kostnaderna. Vi lägger stor vikt på kunskap, engagemang och kvalitet vilket är en förutsättning för en väl genomförd projektering.

Vi projekterar ledningssystem (både konventionella och LTA-system), pump- och tryckstegringsstationer, enskilda avloppsanläggningar, dagvattenanläggningar, mm. Vi upprättar kompletta entreprenadhandlingar för olika entreprenadformer. Vi använder oss av ledande projekterings- och modelleringsverktyg, främst AutoCAD Civil 3D.

Vid projekteringsuppdrag som omfattar flera teknikområden samverkar vi antingen med de sidokonsulter som ingår i beställarens organisation eller med någon av de kollegor som finns i vårt eget nätverk. Tillsammans hanterar vi alla typer av projekt.

Projektledning

I genomförandefasen av ett projekt, oavsett om det är ett byggprojekt eller ett stort utredningsprojekt, är det av stor vikt att beställarens intentioner bevakas och att projektet styrs så att det når önskat resultat på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi har erfarenhet från de olika leden i genomförandefasen som t.ex. medverkan i upphandlingsprocessen, projekt- och byggledning samt besiktning och kontroll. Avslutningen av genomförandefasen av ett byggprojekt innebär överlämnande till en drift- och underhållsorganisation. Att denna görs på rätt sätt är ofta av största vikt för att anläggningen skall nå den önskade funktionen. Vi kan bidra i överlämnandeprocessen t.ex. genom att upprätta driftsinstruktioner, underhållsplaner m.m.

För att drift- och underhållsarbetet skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt är dokumentation av ledningar och andra anläggningsdelar ett viktigt underlag. Vi har erfarenhet från kartering, databashantering och underhåll av ledningsregister och kan hjälpa kunder med att uppdatera och underhålla sina informationssystem.

Besiktning

En duktig besiktningsman har erfarenhet, kunskap om byggbranschens regelverk samt en stor dos av sunt förnuft. Vår personal som genomför besiktningar har varit i branschen i minst 15 år och har en gedigen erfarenhet. Vi genomför olika typer av besiktningar i första hand i mark- och VA-projekt. Inom vårt nätverk samarbetar vi med besiktningsmän inom samtliga teknikområden och åtar oss att samordna besiktning av de flesta entreprenader inom mark, VA och anläggningsteknik. 

Kontakt

AquaP Teknikkonsulter AB

Tel.: 070-673 14 80

Tel.: 070-676 14 70

E-post: info@aquap.se

Org nr: 556707-4553

​Adress

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Södra Bulltoftavägen 51

212 22 Malmö​​